Good To Grow, Liza's photos, rain in the Jemez Mountains